तुम्ही आळशी असाल तर – If you are lazy Story in Marathi

तुम्ही आळशी असाल तर – If you are lazy Story in Marathi

शक्तिशाली छोटी प्रेरणादायी कथा (If you are lazy Story in Marathi) – एक व्यापारी व्यवसायासाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जात असे, मधे काही वाळवंट होते. तो माणूस नकारात्मक विचारसरणीचा होता, नेहमी तक्रार करायची की माझ्याकडे हे नाही, त्याच्याकडे हे नाही, ही कमतरता आहे, त्याची कमतरता आहे.

एके दिवशी तो वाळवंटातून जात होता, तेव्हा त्याची पाण्याची बाटली रिकामी झाली, त्याला खूप तहान लागली, पण वाळवंटात पाणी न मिळाल्याने त्याला खूप राग येतो आणि तो म्हणतो की ही खूप वाईट जागा आहे, झाडाला पाणी नाही, वाट सुद्धा लांब आहे, वाळवंट पार करावे लागते.

म्हणूनच आकाशाकडे बघून तो म्हणतो की देवा, तू अशी कोणती जागा बनवली आहेस. जर माझ्याकडे भरपूर पाणी असते, भरपूर संसाधने असते, तर मी ही जागा हिरवीगार केली असती, मी खूप झाडे लावली असती. तो माणूस वर बघून या सर्व गोष्टी सांगत होता आणि जणू काही तो वरून उत्तराची वाट पाहत होता की देव काहीतरी सांगावे.

आता चमत्कार असा झाला की त्याने खाली पाहिल्यावर त्याच्या डोळ्यासमोर एक विहीर दिसली.तो पूर्णपणे घाबरला कारण त्या वाळवंटात त्याने कधीही विहीर पाहिली नव्हती.

तो विहिरीजवळ पोहोचला आणि त्याने पाहिले की विहीर पाणी भरली होती पण तो माणूस नकारात्मक विचारसरणीचा होता आणि नेहमी तक्रार करत होता आणि पुन्हा आकाशाकडे बघत म्हणाला देवाने विहीर भरली आहे पण पाणी कसे बाहेर येईल. यावेळेस त्याने खाली पाहिले तर पुन्हा चमत्कार घडला, त्याला विहिरीजवळ एक दोरी आणि बादली दिसली, पण त्या माणसाने पुन्हा वर पाहिले आणि म्हणाला, देवा, आता मी हे पाणी कसे घेणार?

मग त्याच्या पाठीमागे कोणीतरी आहे असे त्याला जाणवले.त्याने मागे वळून पाहिले तर एक उंट तिथे उभा होता.आणि झाडे लावण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.

माणसाला पाण्याने भरलेली विहीर मिळाली, एक बादली आणि दोरी मिळाली, पाणी वाहून नेण्यासाठी उंट मिळाला, सर्व काही मिळाले. आता तो माणूस विचार करत होता की संभाषणात काय बोललो ते गडबडले. आता तो वेगाने धावू लागला. तो त्या जबाबदारीपासून पळत होता तेव्हा एक कागदाचा तुकडा उडून अंगाला चिकटला.

तो कागद पाहिल्यावर त्यावर लिहिले होते की, मी तुला पाणी, विहीर, दोरी आणि बादली दिली, पाणी वाहून नेण्याचे साधन दिले, तरीही तू का पळत आहेस. त्या माणसाला असे वाटले की माझ्यासोबत काय चालले आहे ते त्याला माहित नाही. त्याने धावत वाळवंट पार केले पण ते वाळवंट हिरवे केले नाही.

ही कथा आपल्याला शिकवते की आपल्यापैकी बरेच जण म्हणतात की मी मोठ्या शाळेत शिकलो असतो किंवा मोठ्या कॉलेजमध्ये गेलो असतो तर मी ते केले असते, माझ्याकडे खूप पैसे असते तर मी ते केले असते, माझा बॉस सोबत आहे. मी देत ​​नाही, अन्यथा मी काय केले असते हे मला माहित नाही. आपण नेहमी तक्रारी शोधत असतो, आपल्या जबाबदारीपासून पळत असतो. ही कथा आपल्याला शिकवते की आपण आयुष्यात जे काही करत आहोत, ते काम कोणत्याही तक्रारीशिवाय पूर्ण करण्याची १००% जबाबदारी आपली आहे, नंतर इतरांना दोष देणे आणि त्यांच्या चुका सांगणे थांबवा, आपल्या चुका सुधारण्यास सुरुवात करा .


YOU MIGHT ALSO LIKE

Avatar
Marathi Time

Leave a Reply