Marathi Barakhadi in English | बाराखडी इंग्लिश स्पेलिंगसहित

नवीन नियमानुसार (ॲ) आणि (ऑ) असे दोन स्वर मराठी भाषेवरील इंग्लिशच्या प्रभावामुळे मराठी स्वरांमध्ये टाकण्यात आले आहेत. बघूया Marathi Barakhadi in English .

आज आपण बघणार आहोत संपूर्ण मराठी बाराखडी आणि त्यांचे इंग्लिश स्पेलिंग मध्ये उच्चार. मराठी मध्ये 12 स्वर, 2 स्वरादी आणि 36 व्यंजने आहेत. त्यांचे उच्चार करणे जरा अवघड जाते. तुमचा हा प्रोब्लेम सोडवण्यासाठी आज दोन्ही भाषांमध्ये आपण हि मुळाक्षरे बघणार आहोत.

Table of Contents show

Swar and Swaradi स्वर आणि स्वरादी


a


aa


i


ee


u


oo


e


ai


o


au

अं
am

अः
ah

marathi barakhadi swar vyanjan

ं (अं ) ः (अ:) यांना स्वरादी म्हणतात कारण ते ज्या व्यंजनाला जोडून येतात त्या आधीच उच्चारले जातात. म्हणजेच त्यांचा आरंभ (आदी) स्वराच्या आधीच होतो.

Marathi Barakhadi Vyanjan


ka


kha


ga


gha


ca


cha


ja


jha

त्र
tr


ta


tha


da


dha


na


ta


tha


da


dha


na


pa


pha


ba


bha


ma


ya


ra


la


va


sha


sha


sa


ha


la

क्ष
ksha

ज्ञ
Dnya

marathi barakhadi chart

Marathi Barakhadi in English | मराठी बाराखडी

 

ka

का

kaa

कि

ki

की

kee

कु

ku

कू

koo

के

ke

कै

kai

को

ko

कौ

kau

कं

kam

कः

kah

kha

खा

khaa

खि

khi

खी

khee

खु

khu

खू

khoo

खे

khe

खै

khai

खो

kho

खौ

khau

खं

kham

खः

khah

ga

गा

gaa

गि

gi

गी

gee

गु

gu

गू

goo

गे

ge

गै

gai

गो

go

गौ

gau

गं

gam

गः

gah

gha

घा

ghaa

घि

ghi

घी

ghee

घु

ghu

घू

ghoo

घे

ghe

घै

ghai

घो

gho

घौ

ghau

घं

gham

घः

ghah

cha

चा

chaa

चि

chi

ची

chee

चु

chu

चू

choo

चे

che

चै

chai

चो

cho

चौ

chau

चं

cham

चः

chah

chha

छा

chhaa

छि

chhi

छी

chhee

छु

chhu

छू

chhoo

छे

chhe

छै

chhai

छो

chho

छौ

chhou

छं

chham

छः

chhah

ja

जा

jaa

जि

ji

जी

jee

जु

ju

जू

joo

जे

je

जै

jai

जो

jo

जौ

jau

जं

jam

जः

jah

jha

झा

jhaa

झि

jhi

झी

jhee

झु

jhu

झू

jhoo

झे

jhe

झै

jhai

झो

jho

झौ

jhau

झं

jham

झः

jhah

त्र

tra

त्रा

traa

त्रि

tri

त्री

tree

त्रु

tru

त्रू

troo

त्रे

tre

त्रै

trai

त्रो

tro

ञौ

trau

ञं

tram

ञः

trah

ta

टा

taa

टि

ti

टी

tee

टु

tu

टू

too

टे

te

टै

tai

टो

to

टौ

tau

टं

tam

टः

tah

tha

ठा

thaa

ठि

thi

ठी

thee

ठु

thu

ठू

thoo

ठे

the

ठै

thai

ठो

tho

ठौ

thau

ठं

tham

ठः

thah

da

डा

daa

डि

di

डी

dee

डु

du

डू

doo

डे

de

डै

dai

डो

do

डौ

dau

डं

dam

डः

dah

dha

ढा

dhaa

ढि

dhi

ढी

dhee

ढु

dhu

ढू

dhoo

ढे

dhe

ढै

dhai

ढो

dhao

ढौ

dhau

ढं

dham

ढः

dhah

na

णा

naa

णि

ni

णी

nee

णु

nu

णू

noo

णे

ne

णै

nai

णो

no

णौ

nau

णं

nam

णः

nah

ta

ता

taa

ति

ti

ती

tee

तु

tu

तू

too

ते

te

तै

tai

तो

to

तौ

tau

तं

tam

तः

tah

tha

था

thaa

थि

thi

थी

thee

थु

thu

थू

thoo

थे

the

थै

thai

थो

tho

थौ

thau

थं

tham

थः

thah

da

दा

daa

दि

di

दी

dee

दु

du

दू

doo

दे

de

दै

dai

दो

do

दौ

dau

दं

dam

दः

dah

Dha

धा

dhaa

धि

dhi

धी

dhee

धु

dhu

धू

dhoo

धे

dhe

धै

dhai

धो

dho

धौ

dhau

धं

dham

धः

dhah

na

ना

naa

नि

ni

नी

nee

नु

nu

नू

noo

ने

ne

नै

nai

नो

no

नौ

nau

नं

nam

नः

nah

pa

पा

paa

पि

pi

पी

pee

पु

pu

पू

poo

पे

pe

पै

pai

पो

po

पौ

pau

पं

pam

पः

pah

pha

फा

phaa

फि

phi

फी

phee

फु

phu

फू

phoo

फे

phe

फै

pahi

फो

pho

फौ

phau

फं

pham

फः

phah

ba

बा

baa

बि

bi

बी

bee

बु

bu

बू

boo

बे

be

बै

bai

बो

bo

बौ

bau

बं

bam

बः

bah

bha

भा

bhaa

भि

bhi

भी

bhee

भु

bhu

भू

bhoo

भे

bhe

भै

bhai

भो

bho

भौ

bhau

भं

bham

भः

bhah

ma

मा

maa

मि

mi

मी

mee

मु

mu

मू

moo

मे

me

मै

mai

मो

mo

मौ

mau

मं

mam

मः

mah

ya

या

yaa

यि

yi

यी

yee

यु

yu

यू

yoo

ये

ye

यै

yai

यो

yo

यौ

yau

यं

yam

यः

yah

ra

रा

raa

रि

ri

री

ree

रु

ru

रू

roo

रे

re

रै

rai

रो

ro

रौ

rau

रं

ram

रः

rah

la

ला

laa

लि

li

ली

lee

लु

lu

लू

loo

ले

le

लै

lai

लो

lo

लौ

lau

लं

lam

लः

lah

va

वा

vaa

वि

vi

वी

vee

वु

vu

वू

voo

वे

ve

वै

vai

वो

vo

वौ

vau

वं

vam

वः

vah

sha

शा

shaa

शि

shi

शी

shee

शु

shu

शू

shoo

शे

she

शै

shai

शो

शो

शौ

shau

शं

sham

शः

shah

sa

सा

saa

सि

si

सी

see

सु

su

सू

soo

से

se

सै

sai

सो

so

सौ

sau

सं

sam

सः

sah

ha

हा

haa

हि

hi

ही

hee

हु

hu

हू

hoo

हे

he

है

hai

हो

ho

हौ

hau

हं

ham

हः

hah

la

ळा

laa

ळि

li

ळी

lee

ळु

lu

ळू

loo

ळे

le

ळै

lai

ळो

lo

ळौ

lou

ळं

lam

ळः

lah

क्ष

Ksha

क्षा

kshaa

क्षि

kshi

क्षी

kshee

क्षु

kshu

क्षू

kshoo

क्षे

kshe

क्षै

kshai

क्षो

ksho

क्षौ

kshau

क्षं

ksham

क्षः

kshah

ज्ञ

dnya

ज्ञा

dnyaa

ज्ञि

Dnyi

ज्ञी

Dnyee

ज्ञु

dnyu

ज्ञू

dnyoo

ज्ञे

dnye

ज्ञै

dnyai

ज्ञो

dnyo

ज्ञौ

dnyau

ज्ञं

dnyam

ज्ञः

dnyah

इंग्लिश अल्फाबेट | English Alphabets in Marathi

A-a
B-b
बी
C-c
सी
D-d
डी
E-e
F-f
एफ
G-g
जी
H-h
इच
I-i
आय
J-j
जे
K-k
के
L-l
एल
M-m
एम
N-n
एन
O-o
P-p
पी
Q-q
क्यू
R-r
आर
S-s
एस
T-t
टी
U-u
यु
V-v
व्ही
W-w
डब्ल्यू
X-x
एक्स
Y-y
वाय
Z-z
झेड

Marathi Barakhadi in English | बाराखडी इंग्लिश स्पेलिंगसहित मराठी बाराखडी
संपूर्ण माहिती

How to Learn Marathi Barakhadi ?

मराठी बाराखडी शिकण्यासाठी सर्वात आधी स्वरांचा अभ्यास करावा. त्यांचा उच्चार हा आमच्या आर्टिकल मध्ये मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषेत दिला आहे. एक आठवडा स्वरांचा रेगुलर सराव झाल्या नंतर मग व्यंजने अभ्यासायला घ्यावीत.

How many letters are in Marathi Barakhadi ?

मराठी बाराखडी मध्ये १२ स्वर, २ स्वरादी आणि ३६ व्यंजने आहेत. म्हणजे एकूण ५० वर्ण आहेत.

Marathi Barakhadi in English | बाराखडी इंग्लिश स्पेलिंगसहित मराठी बाराखडी
संपूर्ण माहिती

भारतीय स्वातंत्र्याची कथा वाचा

Comrade म्हणजे काय वाचा

Leave a Reply

%d bloggers like this: